Lily's Components

PRIVACYBELEID

Lily’s Kitchen Limited (waarnaar ook wel verwezen wordt met de woorden ‘wij’, ‘ons’ en ‘Lily’s Kitchen’) heeft zich ertoe verbonden om uw privacy te respecteren en te beschermen. Dit beleid (samen met documenten waarnaar het verwijst) vormt de basis waarop de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Ten behoeve van uw begrip van onze opvattingen en praktijken betreffende uw persoonlijke gegevens en hoe wij daarmee omgaan, adviseren wij u om het volgende zorgvuldig door te lezen. Dit Privacybeleid heeft betrekking op individuen die een bezoek brengen aan www.lilyskitchen.com (samen ook wel ‘onze website’ genoemd). Het Privacybeleid geldt naast andere, meer specifieke kennisgevingen die van tijd tot tijd worden verstrekt.

Het Privacybeleid moet samen worden gelezen met ons Cookiebeleid en de Gebruiksvoorwaarden op onze website.

Met betrekking tot de wetgeving betreffende de gegevensbeveiliging is de databeheerder Lily’s Kitchen Limited (geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 06409873), met als statutaire zetel 1st Floor Kings Court, 2-16 Goodge Street, London, W1T 2QA, Verenigd Koninkrijk.

INFORMATIE OVER U DIE WIJ EVENTUEEL VERZAMELEN

Wij kunnen eventueel de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:
Informatie die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld doordat u op onze website formulieren invult of met ons correspondeert via de telefoon, e-mail of anderszins.

Informatie over u die wij verzamelen of genereren: met betrekking tot elk bezoek dat u aan onze website brengt of als u zaken met ons doet:

 • technische informatie, zoals het IP-adres via welk uw computer verbinding heeft met het internet, inloginformatie, browser en browserversie, tijdzone, soorten en versies van de plug-ins van uw browser, besturingssysteem en platform; en
 • informatie met betrekking tot uw bezoek, zoals de URL’s (Uniform Resource Locators) van al uw muisklikactiviteiten naar, op en van onze website (inclusief datums en tijdstippen); de producten die u hebt bekeken of waarnaar u gezocht hebt; responstijden van pagina's, fouten bij het downloaden, de lengtes van bezoeken aan bepaalde webpagina's, informatie over pagina-interactie (bijvoorbeeld scrollen, muisklikken en mouse-overs), en methoden voor het verlaten van de pagina en telefoonnummers om onze klantenservice te bellen. Dit wordt ook wel ‘web-audience measurement’ genoemd.

Informatie die ons bereikt vanuit andere bronnen: wij werken nauw samen met derden (bijvoorbeeld met zakenpartners, aannemers op technisch gebied, reclamenetwerken, leveranciers van analytische gegevens of zoekgegevens) en kunnen van hen informatie over u ontvangen. 

COOKIES

Wij maken gebruik van cookies om u van andere websitegebruikers te onderscheiden. Wij gebruiken noodzakelijke cookies, functionele cookies en prestatie- en advertentiecookies. Voor gedetailleerde informatie over cookies en soortgelijke technologie die wij [en derden] gebruiken, en de doelen waarvoor en termijnen waarop ze worden gebruikt, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Wij gebruiken informatie die we over u verzameld hebben als volgt:
informatie die u aan ons verstrekt: wij gebruiken die:

 • ten behoeve van klantondersteuning, bijv. om vragen te beantwoorden;
 • om onze goederen en service te verbeteren;
 • om onze website aan te passen in overeenstemming met uw interesses;
 • om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website gepresenteerd wordt op de manier die voor u of uw computer het meest effectief is;
 • om u te identificeren op sociale media en zoekmachines en daar gerichte informatie te bieden, mits u daar toestemming voor hebt gegeven.

Informatie die wij over u verzameld hebben: wij gebruiken die:

 • om onze website te beheren en voor interne activiteiten, zoals probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • om onze website te verbeteren zodat de content voor u en uw computer op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd;
 • om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functionaliteiten op onze website als u dat wilt;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te houden;
 • om de effectiviteit van advertenties die we voor u en anderen verzorgen te meten of te begrijpen, en om u relevante advertenties aan te kunnen bieden.

Aanwezigheid op sociale media:
Wij zijn aanwezig op verschillende platforms, waaronder Facebook, Twitter, Instagram, TikTok en LinkedIn. Wij nemen deel aan deze fora en kunnen daar met u communiceren of uw commentaren verzamelen om betere service te kunnen verlenen en beter op klachten te kunnen reageren. Ook verkrijgen wij inzichten en analytische informatie van deze platforms, zoals aantallen volgers. Dit leert ons welk soort content uw belangstelling wekt.

Op onze specifieke pagina’s, groepen en adresruimten kunt u binnen die platforms uw privacy- en cookievoorkeuren bijwerken. Daarvoor moet u bij die platforms uw privacy-instellingen aanpassen. Wij hebben maar beperkt beheer over onze profielen op deze platforms.

GEBRUIK VAN UW GEGEVENS IN OVEREENKOMST MET GEGEVENSBESCHERMINGSWETGEVING

Gegevensbeschermingswetgeving vereist dat wij aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat wij uw gegevens mogen gebruiken op de wijze die beschreven staat in dit document Privacybeleid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het kader van gegevensbeschermingswetgeving uitermate ernstig. Daaronder valt ook het voldoen aan deze voorwaarden. Om uw persoonlijke gegevens te gebruiken gaan wij, afhankelijk van welke activiteiten wij ontplooien, uit van de volgende voorwaarden:

Overeenstemming met wettelijke verplichtingen: omdat Lily’s Kitchen een entiteit is die valt onder de wetten van Engeland en Wales, is Lily’s Kitchen verplicht om zich aan de wetten van het Verenigd Koninkrijk te houden en aan de leiding van de toezichthoudende instanties van het VK. 

Toestemming: wij hebben het recht om u marketingboodschappen toe te zenden via gerichte advertenties over ons en onze producten, services en evenementen, in het geval u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens daarvoor te gebruiken.

In bovenstaande situatie hebt u op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken en om bezwaar te maken. Zie uw Rechten en Contactinformatie (hieronder).

BEWARINGSTERMIJN VAN UW GEGEVENS

Wij nemen stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens slechts zo lang bewaard worden als nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

ONTHULLING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens alleen onthullen aan:

 • zoekmachines en leveranciers van analytische gegevens en andere speciaal geselecteerde derde partijen, die ons helpen om onze website te verbeteren en te optimaliseren.

WAAR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers of op de servers van onze betrouwbare betaalprovider. Voor zover onze leveranciers gezeteld zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen de gegevens die wij van u verkregen hebben worden overgedragen aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER (nl. in de VS of Azië-Stille Oceaan). Niet alle landen handhaven echter dezelfde mate van gegevensbescherming. Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat er op een veilige manier en in overeenstemming met dit Privacybeleid met uw gegevens wordt omgegaan. Dit houdt ook in het instellen van standaard contractuele bepalingen die zijn goedgekeurd door de regelgevende instanties in het geval de ontvanger buiten de EER gezeteld is en niet geacht wordt een gelijkwaardig of adequaat niveau te hebben. De standaard contractuele bepalingen leggen de importeur verplichtingen op en verlenen aan personen bepaalde rechten. Ze kunnen worden ingezien op de website van de ICO (de Britse autoriteit voor gegevensbescherming) of bij ons worden aangevraagd.

Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet 100% veilig. Hoewel wij passende maatregelen zullen nemen in overeenstemming met de heersende technologie en de risico’s om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze in ons bezit of beheer zijn, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar of van onze website worden verzonden niet garanderen. Als wij uw informatie ontvangen hebben, houden wij strikte procedures aan en maken gebruik van veiligheidsvoorzieningen om te proberen ongeoorloofde toegang of verlies te voorkomen.

UW RECHTEN

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten wat betreft de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze rechten zijn echter niet absoluut en in sommige gevallen kunnen wij uw verzoek niet inwilligen. In dat geval zullen wij u daarover uitleg geven. Zie hieronder. Om van een van deze rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij zullen daarop zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na uw verzoek, reageren, tenzij het verzoek ingewikkeld is. We zullen u informeren over de termijn waarop u een antwoord kunt verwachten.

Van tijd tot tijd kan onze website links bevatten of plug-ins voor sociale media [en andere zaken] naar en van websites van onze partners, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u op een link naar een van deze websites klikt, moet u er rekening mee houden dat deze websites hun eigen procedures voor toestemming hebben, voor marketing of het verzenden van cookies, en hun eigen privacybeleid.

Wij hebben geen controle over de activiteiten betreffende verwerking of cookies van derden. Het bedrijf dat de cookies plaatst of persoonsgegevens verwerkt, is primair verantwoordelijk voor zijn activiteiten wat betreft de gegevensbeschermingswetgeving. Controleer deze toestemmingen, kennisgevingen en beleidslijnen, en controleer daarnaast die van ons.

NUMMER

BESCHRIJVING VAN HET RECHT

 1. Toegang:
  Ons recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 2. Rectificatie:
  Het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens rectificeren als die onjuist zijn.
 3. Recht op vergetelheid:
  Het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens wissen. Dit recht is alleen van toepassing wanneer (bijvoorbeeld) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld; of wanneer u uw toestemming intrekt in het geval wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming; of wanneer u bezwaar maakt tegen de wijze waarop wij uw gegevens verwerken (overeenkomstig Recht nr. 6 hieronder).
 4. Beperkingen:
  In bepaald omstandigheden het recht om het verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons te beperken. Dit recht is alleen van toepassing indien (bijvoorbeeld): u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist; of in het geval u het recht hebt om van ons te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens wissen, maar u er in plaats daarvan de voorkeur aan geeft dat de verwerking van die gegevens beperkt wordt; of wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor deze oorspronkelijk verzameld zijn, maar u de gegevens nodig hebt in het kader van rechtsvorderingen.
 5. Overdraagbaarheid:
  Een recht dat in bepaalde omstandigheden geldt om persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen toegepast en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing als de verwerking op toestemming of op een contract is gebaseerd (zie boven) en de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt. U hebt ook het recht om van ons te eisen deze persoonlijke gegevens over te dragen als u daarom vraagt.
 6. Bezwaar maken:
  Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, indien de verwerking van dergelijke gegevens noodzakelijk is met het oog op onze legitieme belangen, tenzij wij, rekening houdend met alle gegevens, legitieme redenen kunnen aanvoeren waarom wij uw persoonsgegevens zouden moeten blijven verwerken die zwaarwegender zijn dan uw rechten, of die dienen voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen marketinginformatie, met inbegrip van de hierboven beschreven communicatie en de profilering die daarmee verband houdt. Inzake dit recht hoeft geen rekening te worden gehouden met alle gegevens, zoals beschreven in Recht nr. 6. Zie onder voor details over de termijnen waarbinnen verzoeken in behandeling moeten worden genomen.
 7. Het stopzetten van bepaalde besluitvorming en profilering:
  Een recht dat u toekomt om niet het onderwerp te zijn van bepaalde beslissingen, inclusief profilering, die uitsluitend automatisch genomen worden, waaruit juridische effecten voortvloeien die betrekking op u hebben of die op een soortgelijke manier invloed op u hebben.
  Het recht om uw toestemming volgens welke wij gebruik mogen maken van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld om u marketinginformatie te doen toekomen over onze services of onze producten), in te trekken.

  U kunt uw recht om uw toestemming in te trekken uitoefenen door op de afmeldlink te klikken die zich in elke e-mail bevindt.

  Zie ons Cookiebeleid over hoe om te gaan met uw voorkeuren wat betreft de toestemming voor cookies, inclusief niet-noodzakelijke cookies.

  Als u een eenmaal gegeven toestemming intrekt, heeft dit geen effect op de reeds uitgevoerde verwerking die eerder met uw toestemming is uitgevoerd.

 8. Het intrekken van uw toestemming:
  Indien u uw toestemming voor marketingdoeleinden intrekt, behouden wij ons het recht voor om een opheffings- of niet-contacteren- [of niet-profileren-]lijst bij te houden, waarin vermeld staat dat u niet benaderd wilt worden. Dit is in overeenstemming met richtsnoeren wat betreft de regelgeving en met beste praktijken. Indien u uw toestemming voor marketingdoeleinden intrekt, zullen wij blijven gebruikmaken van uw contactgegevens voor serviceberichten en ten behoeve van de naleving, bijvoorbeeld voor contact over bestellingen of klachten.

CONTACT, VRAGEN EN VERZOEKEN

Als u zorgen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of gebruik wilt maken van een of meerdere van uw rechten, neem dan om te beginnen contact met ons op. Vragen en opmerkingen over ons Privacybeleid zijn welkom. Als u daarnaast zorgen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan om te beginnen contact met ons op. Vragen, opmerkingen, klachten en verzoeken moeten worden gericht aan Lily's Kitchen, 1st Floor Kings Court, 2-16 Goodge Street, London, W1T 2QA, Verenigd Koninkrijk, of  hello@lilyskitchen.co.uk. Telefonisch zijn wij bereikbaar op +44 0207 433 1863.

Als u zich zorgen maakt over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens of niet tevreden bent over onze behandeling van een klacht of verzoek van u in verband met uw persoonlijke gegevens, kunt u ook een klacht indienen bij ICO, de Britse autoriteit voor gegevensbescherming. Adres:
First Contact Team
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF
Verenigd Koninkrijk

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wij zullen binnen redelijke grenzen ons best doen om uw informatie veilig te stellen en onbevoegde toegang tot die informatie of verlies of gebruik ervan te voorkomen Wij verwerken alle informatie in overeenstemming met de in het Verenigd Koninkrijk van kracht zijnde gegevensbeschermingswetgeving.

Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd ons Privacybeleid wijzigen.

Wijzigingen in ons Privacybeleid zullen in de toekomst op deze pagina worden medegedeeld en indien nodig rechtstreeks aan u worden gemeld.

Dit Privacybeleid is meest recentelijk geëvalueerd en bijgewerkt op: 7 mei 2020.