Lily's Components

ALGEMENE VOORWAARDEN

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

In deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de documenten waarnaar ze verwijzen) staat vermeld, welke voorwaarden er gelden voor het gebruik van onze website www.lilyskitchen.com (gezamenlijk ‘onze website’ genoemd). Onder gebruik van onze website wordt onder andere verstaan het verkrijgen van toegang tot en het bladeren (browsen) door de website. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u van onze website gebruikmaakt. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt om u eraan te houden. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, mag u onze website niet gebruiken. Wij adviseren u om deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

ANDERE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN

Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:

 • ons Privacybeleid, waarin de voorwaarden staan voor ons gebruik van de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, of die u ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan, akkoord te gaan met die verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens correct zijn;
 • ons Cookiebeleid, met informatie over het gebruik van cookies op onze website.

OVER ONS

www.lilyskitchen.com is een website die wordt beheerd door Lily’s Kitchen Limited, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 06409873 en met als statutaire zetel 1st Floor Kings Court, 2-16 Goodge Street, London, W1T 2QA. Ons VAT-nummer (Brits btw-nummer) is 935 500 144.

WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze pagina te wijzigen. Raadpleeg deze webpagina van tijd tot tijd om te controleren of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Die zijn namelijk bindend.

WIJZIGINGEN OP ONZE WEBSITE

Het is mogelijk dat wij onze website af en toe bijwerken, waardoor de gegevens op de website veranderen. Houd er echter rekening mee dat het altijd mogelijk is dat de informatie op onze website altijd verouderd is en dat wij niet verplicht zijn om die informatie actueel te houden. Wij garanderen niet dat onze website of de informatie op de website geen fouten bevat of dat er informatie op ontbreekt.

TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

Onze website is vrij toegankelijk. Wij garanderen niet dat onze website of de informatie op de website, altijd en zonder onderbrekingen toegankelijk zal zijn. Toegang tot onze website wordt toegestaan op tijdelijke basis. Wij mogen onze website of gedeelten daarvan en de toegang daartoe zonder kennisgeving opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen. Wij zijn er niet voor aansprakelijk als onze website op enig moment of gedurende enige tijd voor u ontoegankelijk is.

U bent zelf verantwoordelijk om alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om toegang tot onze website te krijgen. Ook bent u er verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang tot onze website krijgen, op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij zich aan die voorwaarden houden. Als voorwaarde om onze website te gebruiken gaat u akkoord met het volgende:

 • u gebruikt de website niet voor doeleinden die onwettig zijn onder geldende wetgeving, of verboden zijn op grond van deze algemene voorwaarden;
 • u kleineert of belastert niemand op een wijze die obsceen, minachtend of vernederend is; en
 • u dient ervoor te zorgen dat uw gebruik van de website in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

RECHT OP INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle rechten van intellectueel eigendom over onze website, en van alle materiaal dat op die website gepubliceerd wordt. Al dat gepubliceerde is wereldwijd onderworpen aan wet- en regelgeving wat betreft auteursrechten. Alle rechten zijn voorbehouden.

U bent gerechtigd om één kopie af te drukken en uittreksels te downloaden van pagina's van onze website voor persoonlijk gebruik en ook om anderen binnen uw organisatie op informatie op onze website te wijzen.

U mag echter fysieke of digitale kopieën van materiaal afkomstig van onze website die u hebt gedownload of afgedrukt niet wijzigen en ook illustraties, foto’s, video’s en audiofragmenten of andere grafische bestanden niet scheiden van de begeleidende tekst.

Wij en eventuele andere personen die hebben bijgedragen moeten altijd worden erkend als auteurs van de informatie op onze website.

Niets dat afkomstig is van onze website mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van Lily's Kitchen, mag u informatie verkregen op onze website niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, herzien, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, deeplinken, overdragen, verkopen of er werk van afleiden.

Als u (delen van) onze website afdrukt, kopieert of downloadt op een wijze die deze Gebruiksvoorwaarden schendt, vervalt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk en moet u alle gemaakte kopieën van het materiaal teruggeven dan wel vernietigen, naar onze keuze.

GEBRUIKERSCONTENT

U gaat ermee akkoord dat u alleen zelf verantwoordelijk bent voor de door u gegenereerde content. Met name stemt u ermee in, verklaart u en garandeert u dat u het recht hebt om door u als gebruiker gegeneerde content aan te brengen en dat al die content voldoet aan onze Gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat u ten opzichte van ons aansprakelijk bent en zult betalen voor elke inbreuk op de garanties die u ons onder deze clausule hebt gegeven. U bent verantwoordelijk voor elk verlies en elke schade die wij ondervinden ten gevolge van een dergelijke inbreuk.

U (of degene die aan u de licentie verstrekt heeft) behoudt het eigendom van uw gebruikerscontent en alle rechten van intellectueel eigendom die daar toe behoren. Als u content aanbrengt, verleent u ons ten behoeve van de werking en promotie van onze website onvoorwaardelijke, niet-exclusieve, volledig overdraagbare, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en wereldwijde toestemming voor het opslaan, archiveren, syndiceren, publiceren, doorgeven, aanpassen, bewerken, reproduceren, verspreiden, weergeven, uitvoeren of in sublicentie geven van de door u ingebrachte content, of er werk van af te leiden. Bovendien geeft u andere gebruikers toestemming om op onze website de gebruikerscontent te kopiëren of citeren.

Als u uw gebruikerscontent van onze website wilt verwijderen, zal de bedoelde content worden gewist. Houd er echter rekening mee dat de kans bestaat dat caching van of verwijzingen naar door u gegenereerde content niet met onmiddellijke ingang onmogelijk zal zijn (of zelfs helemaal niet onmogelijk worden, in het geval wij er geen controle over hebben).

Wij behouden ons het recht voor om door gebruikers gegeneerde content op onze website af te wijzen, te verwijderen of anders te classificeren indien die uitsluitend volgens onze mening onze Gebruiksvoorwaarden schendt, of als wij klachten van derden ontvangen en vaststellen dat de door de betreffende gebruiker gegeneerde content moet worden verwijderd.

GEOORLOOFD GEBRUIK

Gebruikerscontent op onze website houdt in (maar is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot) door klanten geschreven reviews en feedback.

U gaat ermee akkoord dat u alleen zelf verantwoordelijk bent voor de door u gegenereerde content. Met name stemt u ermee in, verklaart u en garandeert u dat u het recht hebt om door u als gebruiker gegeneerde content aan te brengen en dat al die content voldoet aan onze Gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat u ten opzichte van ons aansprakelijk bent en zult betalen voor elke inbreuk op de garanties die u ons onder deze clausule hebt gegeven. U bent verantwoordelijk voor elk verlies en elke schade die wij ondervinden ten gevolge van een dergelijke inbreuk.

U (of degene die aan u de licentie verstrekt heeft) behoudt het eigendom van uw gebruikerscontent en alle rechten van intellectueel eigendom die daar toe behoren. Als u content aanbrengt, verleent u ons ten behoeve van de werking en promotie van onze website onvoorwaardelijke, niet-exclusieve, volledig overdraagbare, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en wereldwijde toestemming voor het opslaan, archiveren, syndiceren, publiceren, doorgeven, aanpassen, bewerken, reproduceren, verspreiden, weergeven, uitvoeren of in sublicentie geven van de door u ingebrachte content, of er werk van af te leiden. Bovendien geeft u andere gebruikers toestemming om op onze website de gebruikerscontent te kopiëren of citeren.

Als u uw gebruikerscontent van onze website wilt verwijderen, zal de bedoelde content worden gewist. Houd er echter rekening mee dat de kans bestaat dat caching van of verwijzingen naar door u gegenereerde content niet met onmiddellijke ingang onmogelijk zal zijn (of zelfs helemaal niet onmogelijk worden, in het geval wij er geen controle over hebben).

Wij behouden ons het recht voor om door gebruikers gegeneerde content op onze website af te wijzen, te verwijderen of anders te classificeren indien die uitsluitend volgens onze mening onze Gebruiksvoorwaarden schendt, of als wij klachten van derden ontvangen en vaststellen dat de door de betreffende gebruiker gegeneerde content moet worden verwijderd.

GEOORLOOFD GEBRUIK

U mag onze website alleen gebruiken op een wettige manier die overeenstemt met de bepalingen in deze clausule. Met name geldt het volgende:

 • u moet garanderen dat u zich geheel aan alle lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving houdt;
 • het is verboden om onze website te gebruiken op een wijze die, of voor een doel dat, onwettig of frauduleus is;
 • het is verboden om via onze website gegevens die een virus of andere malware bevatten, of enige andere code die bedoeld is om computerhardware en/of -software of andere gegevens aan te tasten, bewust te verzenden, te uploaden of op enige andere wijze door te geven; en
 • het is verboden om onze website te gebruiken op een wijze die personen schade toebrengt of die dat doel heeft.

Als u gebruikerscontent inbrengt op onze website (of op een andere manier onze website gebruikt), mag u niet iets inbrengen of overdragen of anderszins iets doen:

 • indien dat obsceen, opzettelijk aanstootgevend, hatelijk of op enige andere wijze opruiend is;
 • indien dat het gebruik van geweld propageert; onwettige activiteit bevordert of ondersteunt; indien dat personen, groepen of klassen discrimineert of anderszins ten opzichte van hen lasterlijk is vanwege hun ras, gender, religie, nationaliteit, beperking, seksuele oriëntatie of leeftijd;
 • indien dat bedoeld is om een persoon te bedreigen, lastig te vallen, te kwellen, te verontrusten, overlast te bezorgen, overstuur te maken of in verlegenheid te brengen, of op enigerlei andere wijze waarschijnlijk dit effect zal hebben;
 • indien dat bedoeld is om een valse voorstelling van zaken te geven of waarschijnlijk dat effect zal hebben; indien dat bedoeld is om inbreuk te plegen op iemands recht op privacy, of dit dreigt te doen, of waarschijnlijk dat effect zal hebben;
 • indien u zich daarmee op misleidende wijze uitgeeft voor een andere persoon of op enigerlei andere wijze een verkeerde voorstelling geeft van de eigen identiteit of connectie, op een wijze die bedoeld is om een valse voorstelling van zaken te geven;
 • indien dat het recht op intellectueel eigendom (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten, octrooien, handelsmerken en databankrechten) van enige andere partij schendt of de schending daarvan bevordert;
 • of indien dat in strijd is met enige wettelijke verplichting van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, contractuele verplichtingen en geheimhoudingsplichten.

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze website op te schorten of te beëindigen als u inbreuk pleegt op de bepalingen in deze clausule of op andere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Met name kunnen wij de volgende maatregelen treffen:

 • tijdelijk of permanent uw recht op toegang tot onze website beëindigen;
 • verwijderen van door u gegenereerde gebruikerscontent die in strijd is met wat acceptabel is als geoorloofd gebruik;
 • u een geschreven waarschuwing overhandigen;
 • gerechtelijke stappen tegen u ondernemen voor de vergoeding van alle relevante kosten als schadeloosstelling voortvloeiend uit uw schending;
 • gevraagde of door ons in dit verband nuttig of noodzakelijk geachte informatie overhandigen aan wetshandhavingsinstanties; en/of
 • enige andere activiteit ondernemen die ons passend (en wettig) voorkomt.

Hierbij sluiten wij alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit handelingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven beschreven handelingen) die wij kunnen ondernemen naar aanleiding van inbreuken op deze Gebruiksvoorwaarden.

(ON)BETROUWBAARHEID VAN DE INFORMATIE

De informatie op onze website is alleen bedoeld als algemene informatie. Zij is niet bedoeld als advies waarop zou moeten worden vertrouwd. Voordat u op basis van de informatie op onze website activiteiten ontplooit of deze juist nalaat, dient u professioneel of specialistisch advies in te winnen.
Hoewel wij redelijke pogingen doen om de informatie op onze website actueel te houden, beweren of garanderen wij niet, expliciet of impliciet, dat de informatie op onze website correct, compleet of actueel is.

ONZE BEPERKTE AANSPRAKEIJKHEID

U gaat ermee akkoord dat als u deze voorwaarden schendt, u ons schadeloos dient te stellen voor alle kosten, uitgaven, vorderingen, procedures, acties, verliezen, schades en aansprakelijkheden die wij hebben gemaakt, gedaan of geleden in het kader van de schending.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken van onze kant, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de Engelse wetgeving.

Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen en andere voorwaarden uit die uitdrukkelijk of stilzwijgend van toepassing kunnen zijn op onze website of de inhoud daarvan.

Wij zijn niet aansprakelijk ten aanzien van een gebruiker voor verlies of schade, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), inbreuk op wettelijke verplichtingen of anderszins, ook al was deze eventueel te voorzien, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van onze website, of met de onmogelijkheid daartoe; of met het gebruik van onze website dan wel het vertrouwen op de daarop weergegeven informatie.

Houdt u er rekening mee dat onze website alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik bedoeld is. U gaat ermee akkoord om onze website niet te gebruiken voor commerciële of bedrijfsmatige doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk ten aanzien van u voor enige winstderving, zakelijke verliezen, onderbreking van zakelijke activiteiten, verlies van zakelijke kansen of andere bedrijfsverliezen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarop naar onze website wordt verwezen. Dergelijke links moeten niet worden opgevat als aanprijzing van onze kant van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat u gebruikmaakt van dergelijke websites.

Andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor aansprakelijkheid voortvloeiend uit de levering van goederen aan u. Deze staan in onze Leveringsvoorwaarden vermeld.

VIRUSSEN

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei verlies of schade ten gevolge van een virus, DoS-aanvallen of andere technisch schadelijke invloeden op uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander materiaal in uw eigendom, die het gevolg zijn van uw gebruik van onze website of van het feit dat u content van onze website of van een aan onze website gelinkte website gedownload hebt.

Voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang tot onze website te krijgen, bent u zelf verantwoordelijk. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze website niet misbruiken door welbewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadwillend of technisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen om zonder toestemming toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen, of enige andere server, computer of database die verbonden is met onze website. U mag onze website niet aanvallen door middel van DoS- of DDoS-aanvallen (denial-of-service resp. distributed denial-of-service). Elke schending van deze bepaling zal door ons worden gemeld aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze website te gebruiken met onmiddellijke ingang.

VERWIJZEN NAAR ONZE WEBSITE

U mag naar onze website verwijzen onder de voorwaarde dat dit gebeurt op een eerlijke en wettige manier en geen schade toebrengt aan onze reputatie of daarvan misbruik maakt. Links mogen niet worden aangebracht op een wijze die suggereert dat er van enig verband of enige goedkeuring of ondersteuning sprake is, indien dat niet het geval is. Er mag niet naar onze website worden gelinkt vanaf websites waarvan het hoofdbestanddeel van de content controversieel is. U mag niet naar onze website linken vanaf websites die niet uw eigendom zijn. Ook mag onze website niet worden geframed op enige andere website en mag u alleen naar de startpagina van onze website linken. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming om naar onze webpagina te linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

BRONNEN EN LINKS VAN DERDEN OP ONZE WEBSITE

Links naar andere websites en naar bronnen verzorgd door derden bevinden zich alleen op onze website ter informatie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die websites en bronnen.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

Alle persoonlijke informatie die wij verzamelen, zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met ons Privacybeleid.

GELDENDE WETGEVING

Houd er rekening mee dat deze Gebruiksvoorwaarden, de onderwerpen die zij betreffen en de totstandkoming ervan, onderworpen zijn aan de Engelse wet. U komt met ons overeen dat de gerechten van Engeland en Wales niet-exclusieve rechtsbevoegdheid hebben.

CONTACT OPNEMEN

Om contact met ons op te nemen, schrijft u naar Lily’s Kitchen, 1st Floor Kings Court, 2-16 Goodge Street, London, W1T 2QA of stuurt u een e-mail naar hello@lilyskitchen.co.uk

Dank voor uw bezoek aan onze website.
Gepubliceerd op 27-10-2022